اغلب ما والدین متأسفانه در خانه مانند گروهبان آموزشی عمل می‌کنیم و فقط در طول روز به افراد آموزش می‌دهیم این روش نه تنها بی‌اثر است بلکه والدین و فرزندان را عصبانی و آزرده‌خاطر می‌کند.
نحوه برخورد فرزندتان با راه‌حل انتخابی شما مهم است. متوجه باشید که هیچ سرزنشی در کار نباشد فقط به طور ساده بیان موقعیتی باشد که نیازمند اصلاح است. به طور مثال: اگر اتاق درهم برهم فرزندتان شما را ناراحت می‌کند.
به جای اینکه بگویید اتاقت را مرتب کن و گرنه… بگوئید یا الان مرتب کن یا ده دقیقه بعد انتخاب با خودت است. در واقع این کار از برخورد و درگیری با او جلوگیری می‌کند.‌
والدین باید سعی کنند که همیشه بر وجه مثبت کار تأکید کنند و نق زدن به فرزندان یاد نمی‌دهد که چگونه مسئولیت‌پذیر باشند. به خاطر داشته باشید که کارها برای اینکه بهتر شوند اول بدتر می‌شوند.
اما در درازمدت تلاش بیشتر برای درگیر کردن فرزندان در یافتن راه‌حل مشکلات، هزینه ناچیزی است که برای پرورش فرزندانی مسئولیت‌شناس و باانگیزه می‌پردازید.‌