کودکان به مهارت هایی نیاز دارند تا آمادگی رفتن به مدرسه را داشته باشند. این مهارت ها چیزی جدای از توانایی گفتن نام، خواندن شعر و یا شمارش است. توانایی هایی را که کودک برای رفتن به مدرسه به آنها نیاز دارد عبارتند از:
▪ رعایت نوبت و توانایی شراکت.
▪ توانایی دنبال کردن مسیر و راهنمایی ها.
▪ تمرکز حواس.
▪ تمرین کنترل شخصی و توانایی کنترل احساسات.
▪ برخورداری از مهارت های ارتباطی خوب.
▪ توانایی گوش کردن به سخنان دیگران و مطرح کردن سؤال.
▪ استفاده از کلمات و قدرت کلام برای حل مشکلات به جای بکار بستن راهکارهای عملی.
▪ توانایی انجام امور به صورت مستقل و تیمی و گروهی.
▪ برخورداری از مهارت های اجتماعی (مطابق سن) و توانایی دوستیابی.
▪ داشتن اعتماد به نفس.