اختلالات رفتاری در کودکان تنها توسط متخصص و با بررسی سابقه رفتاری کودک قابل تشخیص است، اما در حقیقت بسیاری از سوءرفتارهای کودکان مربوط به اقتضای سن آنها است و والدین باید در این زمینه توجه بیشتری به خرج دهند.
والدین کودکان پرخاشگر و یا متمرد باید صبر و حوصله بیشتری به خرج دهند.
گاهی اطرافیان بر این باور هستند که کودک قصد آزار آنها را دارد، در حالی که واقعیت امر این طور نبوده و کودک تنها درصدد آن است که از شخصیت و استقلال خود دفاع کند. ضربه زدن و یا پرتاب کردن اشیا به هنگام عصبانیت نیز می تواند حاکی از عدم توانایی کودک در بیان احساسات و یا درک نشدن او توسط اطرافیانش باشد.
برای حل این مشکل، والدین باید برای مدت چند هفته رفتار کودک را تحت بررسی قرار داده و ببینند که آیا بروز این رفتار در کودک علت خاصی دارد این رفتار در ساعات خاصی از روز و یا در برخورد با افرادی خاص رخ می دهد کودک چه وقت و به چه دلیل به پرتاب اشیا متوسل می شود آیا فاکتورهایی مانند گرسنگی، خستگی و یا بی حوصلگی در این زمینه نقش دارند.
با یافتن پاسخ این سؤالات اغلب الگوی رفتاری کودک نمایان شده و به والدین در تصمیم گیری های بعدی کمک خواهد کرد.
والدین نباید اقدام خود را به تأخیر بیندازند. بلکه باید سریعاً دست به کار شده و برای کودک بطور روزانه برنامه ریزی کنند. گزینه های متعددی را پیش روی او قرار داده و سپس انتخاب او را بپذیرند. قوانینی را برای او وضع کرده و از روش تشویق بهره بگیرند. به کودک بفهمانند که رفتارش نادرست است، اما خود او کودک بسیار خوبی است.
در صورتی که پس از اجرای این موارد، همچنان مشکلات رفتاری کودک ادامه پیدا می کند، والدین باید از یک مشاور در تربیت کودک خود راهنمایی بگیرند.