تربیت کودک و آموزش مسئولیت پذیری به او، امری بسیار دشوار است خصوصاً اگر کودک خودرأی باشد. برای دستیابی به این هدف علاوه بر هماهنگی بین اعضای خانواده والدین باید مواردی را نیز مد نظر قرار دهند. در تربیت کودکان باید تمام افراد مرتبط با کودک سیاست هماهنگی را در پیش بگیرند، بدین منظور والدین باید در رابطه با سیاست های تربیتی خود با اطرافیان نیز به گفت وگو نشسته و از آنها بخواهند تا همین رویه را در برخورد با کودک دنبال کنند.هنگامی که والدین مسئولیتی را به کودک محول می کنند باید زمان مشخصی را برای انجام آن به کودک تعیین کنند. یکی از این روش ها شمارش یک تا سه یا یک تا ده است.
پس از آن در صورتی که کودک مسئولیتش را بخوبی به انجام رساند، والدین باید او را به نحو احسن تشویق کنند گویی جهان را از خطر نجات داده است اما در صورتی که کودک به حرف والدین توجهی نکند آنها باید لحن صدای خود را تغییر داده و برای او به خاطر از دست دادن پاداش اظهار تأسف کنند و به او بگویند که دفعه دیگر وقتی از عهده مسئولیتی که به تو واگذار شده برآمدی، حتماً جایزه دریافت خواهی کرد.