امروز بازی های کامپیوتری در بین کودکان و نوجوانان رواج بسیاری پیدا کرده است. تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد، خشونت این بازی ها تأثیری بیش از فیلم های خشن بر رفتار کودکان دارد. از این رو والدین باید در انتخاب بازی های کامپیوتری به برخی موارد توجه داشته باشند.
▪ گام یک: ارزیابی شخصیت کودک: شواهد نشان می دهد کودکان پرخاشگر بیش از سایرین در معرض تأثیرات منفی ناشی از بازی های کامپیوتری قرار دارند. این در حالی است که بازی های کامپیوتری رفتار پرخاشگرانه را حتی در کودکان غیرپرخاشگر نیز افزایش می دهد.
▪ گام دو: والدین پیش از خریداری هر گونه بازی کامپیوتری باید اطلاعاتی را در مورد آن کسب کرده و با آن بطور کامل آشنایی پیدا کنند تا در صورت مناسب بودن آن برای کودک اقدام به خرید بازی کنند.