کودکان گاهی صدای والدین خود را همچون صداهای دیگر تنها بطور غیرارادی می شنوند. یعنی به گفتار آنها توجه نکرده و متوجه صحبت آنها نمی شوند اما با توجه به نکات زیر می توان این مشکل را تا حدودی حل کرد:
اغلب اوقات تلویزیون دائماً روشن است و همه اعضای خانواده هنگام انجام امور خود به صدای آن بطور غیرارادی گوش می دهند. این امر باعث می شود تا کودک نیز به شنیدن غیرارادی عادت کرده و حتی به صداهای دیگر نیز توجه نکند. برای حل این مشکل والدین باید صدای تلویزیون را قطع و تنها در صورت نیاز صدای آن را بلند کنند.
کودکان دقیقاً رفتار والدین خود را تقلید می کنند. اگر والدین در مواجهه با دیگران، تنها خود صحبت کرده و اجازه صحبت به طرف مقابل را نمی دهند کودک نیز همین کار را انجام خواهد داد. والدین باید توجه داشته باشند که هرگز نباید بر سر کودک خود داد بکشند، بلکه باید با لحنی آرام و طبیعی اشتباهش را به او گوشزد کنند و در صورتی که قبلاً برای انجام کاری قانون گذاری کرده اند، باید بر حرف خود پافشاری کرده و حتی در صورت ترشرویی کودک، نظر خود را عوض نکنند.
والدین باید با کودکان همانگونه سخن بگویند که دوست دارند کودکشان با آنها سخن بگوید. احترام متقابل در این زمینه امری بسیار ضروری است و والدین باید برای گفت وگو با کودک خود وقت بگذارند و هنگام گفت وگو از آنها سؤالاتی پرسیده و زندگی را در نظر آنها مهم جلوه دهند.