تشویق، یک راه برای جذب کودک به انجام رفتار صحیح، تفکر و عمل کردن است. تحقیقات نشان داده است علت موفقیت تحصیلی هوش و استعداد طبیعی در کودکان نیست بلکه استقامت، تشویق و ایجاد انگیزه برای موفقیت است. برای این که تشویق مؤثر واقع شود، والدین باید طوری رفتار کنند که کودک احساس کند چیزی کم ندارد. کودکانی که مورد تشویق والدین واقع می شوند به خودشان اعتماد بیشتری داشته و رفتار مثبت تری دارند. علاوه بر این میزان انگیزه نیز در آنها بیشتر است. در حالی که سایر کودکان از احساس ترس رنج می برند. برای تشویق کودکان والدین باید به موارد زیر توجه داشته باشند:
▪ تشویق کودکان به بیان احساساتشان
▪ تشویق کودکان به برقراری رابطه دوستانه با سایر کودکان
▪ تشویق کودکان به آزمودن چیزهای جدید
▪ تشویق کودکان به بازی زیاد
▪ تشویق کودکان به خوردن غذاهای سالم
▪ تشویق کودکان به مطالعه
▪ تشویق کودکان به استراحت
▪ تشویق کودکان به شرکت در فعالیت های خانوادگی
▪ تشویق کودکان به داشتن تفریح و سرگرمی
▪ تشویق کودکان به کمک کردن به سایرین