اگر همین حالا اینکاری که گفتم انجام ندهی من می گذارمت همین جا و می روم .
اگر دوباره آن کار را انجام بدهی ، به آقای پلیس می گویم بیاید تو را ببرد!
در واقع بعضی والدین از این جملات اغراق آمیز و زیان آور به منظور ترساندن یا وحشت زده کردن کودکان بهره می گیرند .
تهدید باعث ایجاد ترس فراوان در کودک شده و اینطور به نظر می رسد که کودک در دنیایی نا امن و خصمانه زندگی می کند . از آنجایی که کودکان بسیار آسیب پذیرند و برای ادامه حیات و بر آورده شدن بسیاری از احتیاجات اولیه شان به والدین احتیاج دارند تهدید به ترک آنان ، می تواند بسیار تلخ و مخرب باشد .
بهتر است به جای اینکه کودکان را تهدید کنید به آنها هشدار دهید . اخطار یک عبارت واقعگرایانه است که به کودک می گوید اگر او اشتباهات و رفتار نامناسبش را ادامه دهد چه اتفاقی می افتد به عنوان مثال « اگر دوباره خواهرت را اذیت کنی ، مجبور می شوم برخورد جدی تری با تو داشته باشم . »
مقصر شناختن
چطور توانستی بعد از این همه کارهایی که من برایت انجام دادم این کار را بکنی ؟
تو آخر با این کارهایت مرا می کشی !
کودکانی که مدام به خاطر ارتکاب اشتباهات معمولی و پیش پا افتاده یا مشکلات ناخواسته ای که از کنترل آنها خارج بوده است ، توسط والدین مقصر شناخته شده و احساس گناه در آنها به وجود می آید ، خود را مسئول هر اتفاق و کار منفی که در محیط خانه پیش می آید می دانند و این موجب به وجود آمدن احساس شدید و اجتناب ناپذیر گناه ، در آنها می شود . این احساس می تواند مانع شرکت کودک در کارهای جدید شده و عدم استقلال و آزادی عمل کودک را به دلیل ترس از آزرده کردن والدین بالا ببرد !
در عوض بهتر است از جملات و بیانات دیگری که در کودک کمتر احساس گناه ایجاد کند بهره بگیرید به عنوان مثال بگویید « کار درستی نیست که بدون اجازه چیزی را که به شخص دیگری تعلق دارد برداری و استفاده کنی . اگر برادرت بدون اجازه یک چیز از اتاق تو بردارد چه احساسی به تو دست می دهد ؟
استفاده از این نوع جملات تأثیر بسزائی در رفتار کودکان دارد .