جملاتی چون :
توهیچ وقت به هیچ جا نمی رسی
بالاخره یک روز با این کارهایی که می کنی جایت در گوشهٔ زندان است . تاثیرات بسیار منفی و زیان آوری در شخصیت کودک ایجاد می کند . بچه ها تمایل دارند به آن چیزی که والدین در مورد آینده آنها اعتقاد دارند برسند و طبق آن زندگی کنند . والدین باید به فرزندان خود اعقاد داشته و مطمئن باشند و همیشه آینده ای خوب را برای آنها پیش بینی کنند .
دیگران را مقصر و مسئول اشتباهات خود شناختن
تو باعث شدی که من کنترل اعصابم را از دست بدهم .
تو باعث شدی که من و مادرت از هم طلاق بگیریم .
برادرت هیچ وقت یک چنین کاری انجام نمی دهد .
مضرات : هیچ وقت کودک را به خاطر کاری که دیگری انجام داده بی دلیل سرزنش نکنید . کودکان هدف راحت و در دسترسی برای مقصر شناخته شدن در گناهان و اشتباهات بقیه اعضای خانواده هستند . اگر ما بخواهیم کودکانمان یاد بگیرند که مسئولیت کارهای خودشان را به عهده بگیرند پس باید خودمان شخصاً نمونه هایی از به عهده گرفتن مسئولیت اشتباهات و ضعفهایمان را برای کودک به نمایش بگذاریم . اگر عصبانی شدید به محض فروکش خشمتان از فرزندتان معذرت خواهی کنید و برای مثال بگویید ببخشید که سرت داد زدم . من امروز خیلی خسته ام و باید بیشتر سعی کنم تا بتوانم عصبانیتم را کنترل کنم .