تحکیم رابطه بین مادر و دختران ، پدر و پسران از مهمترین و پرشورترین نکات تربیتی است که از خلال آن پدر و مادرمی توانند بذر خصوصیات رفتاری و اعتقادی را در فرزندان بکارند که بعضی از این نکات را دراین جا ذکر می نمائیم
۱- توجه به فرزندان از همان دوران خردسالی
۲- شوخی و مزاح و خوشرفتاری با آنها
۳- شناختن مشکلات فرزندان و کمک به آنها برای حل مشکلات
۴- به کودک اطمینان بدهند که باراحتی و بی پرده با والدین درد و دل کند و ناگفته های درونش را با آنها باز گو نماید .
۵- از خشونت و سختی بی مورد پرهیز شود .
۶- گوش کردن به حرفهای آنها و تشویقشان به اظهار نظر کردن درمسائل مختلف
۷- رعایت عدالت در میان آنها و عدم تبعیض در رابطه با یکایک فرزندان
۸- فراهم آوردن زمینه برای مشارکت آنها در بعضی از مشکلات و معضلاتی که برای خانواده پیش می آید .
۹- اشباع فرزندان از لحاظ عاطفی به طوری که دلسوزی پدرانه و مهربانی و مهرورزی مادرانه را احساس کنند .
۱۰-دعای خیر برای آنها و نیز تلاش در جهت تقویت رابطه فرزندان با خداوند عزوجل