ایجاد خلاقیت در کودک خصیصه بسیار مهمی است که در صورت تقویت آن می تواند مسیر زندگی آینده کودک را به کلی عوض کند. بدین منظور آزمودن روش های زیر، خالی از لطف نیست:
▪ والدین می توانند یک ضبط کوچک در اختیار کودک قرار دهند تا هر وقت که خواست نظرات و ایده های خود را در آن ضبط کند.
▪ تغییر شیوه حمل و نقل. برای مثال اگر والدین همیشه از ماشین شخصی استفاده می کنند، می توانند اتوبوس و یا مترو را نیز جزو برنامه ها قرار دهند.
▪ پرورش گیاه در منزل.
▪ بردن کودک به آغوش طبیعت.
▪ بحث و گفت وگوی خانوادگی راجع به اکتشافات جدید.
▪ والدین باید هر از گاهی حل برخی مشکلات را به کودک واگذار کنند تا او نیز تجربه لازم را کسب کند.
▪ بازی کردن با کودک و مطالعه کتاب برای او.
▪ توضیح خواستن از کودک در رابطه با نقاشی هایی که کشیده، می تواند زمینه های پنهان ذهن او را برای والدین آشکار کند.
▪ والدین باید وسایل لازم را در اختیار کودک قرار دهند تا کودک بتواند کاردستی های موردنظر خود را بسازد.
▪ تشویق کودک و مقایسه نکردن او با سایر کودکان.
▪ تشویق احساس کنجکاوی در کودک.
▪ پاسخ دادن به سؤالات کودک.