هرگز به کودک نگویید که “تو بدی”. زیرا اعتماد به نفسش را خراب می‌کند. به او بفهمانید که شما از خود او بدتان نمی‌آید بلکه خیلی هم دوستش دارید، فقط از آن رفتار ناخرسند هستید. او بد نیست بلکه آن رفتار بد است! برای آنکه کودک اعتماد به نفس داشته باشد باید بداند که بدون هیچ قید و شرطی دوستش دارید. بدون توجه به این که چه می‌کند، به هر حال دوستش دارید. او را مدام به دریغ کردن عشقتان و اظهار اینکه “دوستت ندارم” تهییج نکنید. هرگاه نسبت به عملکرد خود تردید داشتید از خود بپرسید “آیا قانونمندی و قیود من به اعتماد به نفس کودکم کمک می‌کند؟”.
▪ همزمان مهربان و محکم باشید. مثلاً به او بگویید: “تا یک ربع دیگر تو را سوار اتومبیل می کنم و به مدرسه می‌برم. لباست را می‌توانی تا آن موقع بپوشی”. شما در عین حال که سر وقت به حرفتان عمل می‌کنید از این که احتمالاً لباسش را نپوشیده عصبانی نشوید. چون این کار را در اتومبیل هم می‌تواند انجام دهد. همیشه ببینیم که درخواستمان از کودک از روی عشق است یا خشم؟