امروزه در سطح بین المللی با اصطلاحی به نام «مدرسه پیشرو» مواجهیم.«مدرسه پیشرو» مدرسه ای است که در آن نقش مدیر آموزشی و همچنین ساختار و کارکرد مدرسه، به شکل نو بازسازی و تعریف شده است.
▪ ویژگی ها، امتیازات و شاخصه های مدرسه پیشرو:
«مدرسه پیشرو» مدرسه ای است که قادر است کارکرد خود را با توجه به نیازهای روز جامعه و کودکان تغییر دهد و ارزیابی کند. در این مدرسه دانش آموز شریک ما در آموزش است و حتی شریک معلم در پرورش حرفه ای او نیز می باشد.
در «مدرسه پیشرو» کودکان بیشتر مورد نظرند و محور فعالیتها دانش آموزان هستند. هدف این است که تلاش شود تغییرات به سمتی برود که به آموزش جنبه انسانی بدهد یعنی همواره نیازهای کودکان در نظر گرفته شود و آموزش در جهت پاسخگویی به این نیازها بنا شود و دانش آموز در آموزش مشارکت داشته باشد.
ویژگی و شاخصه مهم مدرسه پیشرو و توجه به تمام ابعاد وجودی و شخصیتی دانش آموز در مدرسه است و وظیفه«مدرسه پیشرو» است که مهارتهای زندگی را به دانش آموز بیاموزد یعنی نه تنها این مهارتها را آموزش بدهد بلکه فرصت تمرین آنها را نیز در کلاس و مدرسه بوجود آورد.
«مدرسه پیشرو» مدرسه ای است که ضمن آموزش علوم تجربی، مفاهیم، ریاضی، زبان علوم اجتماعی، کوشش جهت داری نیز برای ایجاد فرصتهای علمی تعریف مهارتهای زندگی برای دانش آموزان فراهم کند و بطور کلی مهارتهای لازم را برای داشتن یک زندگی موفقیت آمیز را با در نظر گرفتن تحولات اجتماعی به دانش آموزان یاد بدهد.
«مدرسه پیشرو» پدیده ای نیست که ناگهان بوجود آمده باشد بلکه این مدرسه جزئی از جامعه است و همچنین این مدرسه آمادگی لازم را برای همگام شدن با تحولات اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در خود به وجود آورده و همواره قابلیت به روز کردن و «نوسازی» خود را داشته باشد. و چنین مدرسه ای در درجه نخست همگام با تحولات اجتماعی، به ایجاد تغییر در ساختار و نحوه رهبری خود مبادرت می کند. مدرسه مطلوب مدرسه ای است که افرادی تربیت کند که هم سنت درست واصولی جامعه خود را فراگرفته و باور دارند و هم از قابلیت درک تحولات اجتماعی در سطح جهان برخوردارند. پس به طور کلی مدرسه و جامعه در تعامل با یکدیگرند در ارتباط با تحولات جامعه اطلاعاتی ومدرسه ، ذکر یک مثال در اینجا خالی از فایده نیست :محتوای آموزشی کتابهای درسی ژاپن امروزه بسیار کم است و حتی از محتوای آموزشی چند کشور توسعه یافته غربی هم بسیار کمتر است .دلیل ان هم اصلی است که آموزشگران ژاپنی به ان اعتقاد راسخ دارند، آنها بر این باورند که «کم» زیاد است(IESS IS MORE). آنها معتقدند که امروزه اطلاعات در هر موضوعی بقدری زیاد است که دستیابی یک فرد به همه آنها غیر ممکن است. بنابراین تمرکز باید روی عمق بخشی به مباحث آموزشی و نیز کیفیت یاد گیری باشد به نحوی که دانش آموزان را به یادگیری علاقه مند سازد.در «مدرسه پیشرو» مسایلی از قبیل افت تحصیلی، ترک تحصیل، گریز و بیزاری از مدرسه در بین دانش آموزان وجود ندارد؛ زیرا مدرسه برای آنها شوق انگیز است و در آن با حوصله به عمق مطلب پی می برند، آنها را می فهمند، تجربه می کنند و با زندگی خود مرتبط می کنند. به علاوه مهارتهایی را که در زندگی بدانها نیاز دارند را یاد می گیرند. از این رو با ذوق و شوق به مدرسه می آیند و با اکراه مدرسه را ترک می کنند.