نمو شناختی به معنای رشد توانایی شخص در فکر کردن و استدلال است.
نمو شناختی در مورد کودکان و نوجوانان بخش مهمی از رشد عاطفی و ذهنی به حساب می‌آید.
▪ این توصیه‌ها را برای تقویت رشد شناختی کودک‌تان در گذر او به جوانی و بزرگسالی به کار ببندید:
ـ با کودکتان در باره موضوع‌های پیچیده زندگی بزرگسالی مانند سیاست، امور جهانی و وقایع جاری صحبت کنید.
ـ در مواردی که کودک می‌تواند افکار، نظرات یا عقاید خود را بیان کند، بحث را تشویق کنید.
ـ کودک را تشویق کنید که اهداف، نظرات و باورهای شخصی کسب کند.
ـ کودک را به خاطر گرفتن تصمیم‌های مناسب و با طرح و برنامه تایید و تشویق کنید، و به کودک بیاموزید که از اشتباهاتش درس بگیرد.
ـ به کودک بیاموزید که درباره آینده، امکاناتی که در پیش رو دارد و اینکه چگونه به بهترین وجه به اهداف شخصی‌اش برسد، بیندیشد و برای آنها طرح بریزد.