یك بررسی در دانشگاه پوردوی آمریكا نشان می‌دهد حتی سروصدای محیطی در حد متوسط می‌تواند رشد زبان را در مراحل اولیه و تعیین كننده مختل كند. به گفته دكتر جورج هولیچ: «این پژوهش ثابت كننده اهمیت مواجهه نوزاد با یك فرد هنگام شنیدن سخنان او است، این اولین مطالعه‌ای است كه نشان دهنده آن است كه چگونه كودكان به راحتی در اثر سروصدای محیطی نه چندان بلند، كه همان بلندی صدای فردی را داشته باشد كه با نوزاد صحبت می‌كند، تمركز خود را از دست می‌دهند. این مشكل حتی با سروصدای كم هم ممكن است به وجود آید. هنگامی كه بیش از یك منبع بیان گفتار وجود داشته باشد. برای نوزاد به خصوص سخت است كه دریابد چه موقعی یك كلمه تمام می‌شود و كلمه دیگری آغاز می‌شود. نوزاد نیاز دارد كه كلماتی كه می‌شنود را با حركات صورت فرد سخنگو تطبیق دهد.»