زنان، بخش مهمی از نیروی کار جامعه را تشکیل می‌دهند و هر روز بر تعداد قبولی خانمها در بسیاری از آزمون‌ها افزوده می‌شود. این مساله نمی تواند و نباید فرصتهای شیردهی با پستان و مراقبت از کودک به وسیله مادر را محدود کند، به شرطی که مادر بتواند میان کار و شیردهی خود توازن برقرار کند.
برای ایجاد چنین توازنی در درجه اول مادر باید اعتقاد داشته باشد که شیر مادر بهترین غذا برای شیرخوار است و شیردهی او در هر شرایطی باید ادامه یابد و برای کسب اطلاعات لازم در زمینه راههای تداوم شیردهی ، دوشیدن و نگهداری شیر خود تلاش کند.
در درجه دوم ، توجه خاص و حمایت خانواده بویژه جامعه از ماران شاغل در دوران شیردهی ضروری است تا با ایجاد تغییرات اجتماعی و قانونی لازم ترتیبی اتخاذ شود که جدایی مادر و شیرخوار به حداقل برسد. بدین منظور مادر باید از مرخصی کافی زایمان ، مرخصی ساعتی شیردهی ، ساعتهای کار قابل تغییر و انعطاف یا شیفتی. مهدکودک و تسهیلات لازم برای دوشیدن شیر در محل کار برخوردار شود.
انتخاب روش مراقبت از شیرخوار تصمیم مهمی است که به تفکر و تحقیق درباره نیازهای شیرخوار، راحتی مادر و هزینه احتمالی احتیاج دارد. نگهداری شیرخوار در منزل و مراقبت از او به وسیله فردی دیگر (مادر، خواهر و پرستار) امنیت بیشتری به او می دهد.
در حالی که همراه بودن شیرخوار با مادر و نگهداری او در مهدکودک نزدیک محل کار، امکان تغذیه با شیر مادر را فراهم می‌سازد. توصیه می‌شود مادر در صورت امکان از مرخصی طولانی‌تری استفاده کند و یک هفته پیش از بازگشت به سر کار، شیرخوار خود را با فردی که قرار است مراقبت او را به عهده گیرد، آشنا کند تا یکباره با فرد غریبه رو به رو نشود. روش تغذیه شیرخوار باید به فرد مراقبت کننده آموزش داده شود.