اگر ناچار شدید استثنائاً او را در تخت بزرگ بخوابانید کاملاً مراقب باشید: بچه‌ای که در تخت خواب دیگری غیر از تخت خواب خودش می‌خوابد ممکن است خوابش آشفته شود، همچنین ممکن است به زیر ملافه‌ها بخزد یا از تخت پائین بیفتد. از این رو با چند بالش یا متکا جای او را روی تخت محود کنید و لبه ملافه‌هایش را به زیر تخت بزنید.
تنها در ۲ سالگی و حتی ۳ سالگی است که می‌توان کودک را با اطمینان در تخت بزرگی بخوابانید. از خواباندن کودک در کنار خودتان نیز خودداری کنید زیرا به‌محض چشیدن چنین لذتی دیگر حاضر نخواهد شد جدا از شما بخوابد. اغلب دیده شده است که مادران و گاهی حتی پدر و مادر فرزندشان را همراه خود در یک تخت می‌خوابانند. هرگز نباید کودک را به چنین کاری عادت داد.