دانشمندان می گویندساعت كار(شیفت كاری )مادران بررشدوپیشرفت فعالیت های ذهنی كودكانشان تاثیرمی گذارد‏.‏
به گزارش خبرگزاری “رویترزهلث “كودكان مادرانی كه شب كار,یاعصركار هستند,یانوبت كاری متغیروچرخشی دارندازنظررشدوپیشرفت روانی در سن ‏۲ ‏سالگی وازلحاظمهارت زبانی درسن ‏۳ ‏سالگی زیرمنحنی رشدطبیعی قراردارد‏.
دكتر”ون جویی هن “ازدانشگاه كلمبیادرنیویورك معتقداست آنچه رشد ذهنی كودكان رامتاثرمی كندتنهازمان كارمادران نیست بلكه عوامل متعددی است كه ناشی ازكارمادران درساعات غیرازصبح است ‏.‏
درتحقیق جدیدی كه دراین باره صورت گرفته است ,‏۹۰۰ ‏كودك حدودسه سال كه مادرانشان درسه سال اول زندگی این كودكان درساعات شب یاعصرویابه صورت گردشی كارمی كردندموردمطالعه قرارگرفتند‏.‏
هم چنین نوبت كاری شب ازساعت ‏۱۱ ‏شب تا‏۷ ‏صبح ,ونوبت كاری عصراز ساعت ‏۳ ‏بعدازظهرتا‏۱۲ ‏شب تعریف شد‏.
این تحقیق نشان دادكوكان كم سن وسال كه مادرانشان شب كارندیانوبت كاری تغیر دارند بیشتر توسط پدران یا خویشاوندان مراقبت می شوندوكمتر به مهدكودك هاسپرده می شوند‏.‏
به گفته پژوهشگران ,این شكل مراقبت فرصت خوب آموزش درمهدكودك هارا كه باعث رشدمغزی كودكان می شودازآنهامی گیرد‏.‏
این مطالعه درنشریه ‏journal of child” ‏”به چاپ رسیده است.