کودکیاری فن و هنری است که انجام مراقبت‌های خاص از نوزادان و کودکان در مورد برخورد با آنها و مقابله با بیماری‌ها و شناخت مفاهیم اجتماعی و رشد کودک تا قبل از دبستان را نشان خواهد داد. در این فن ضمن داشتن خصوصیات یک نوزاد طبیعی و سالم با مراقبت‌های زمان بارداری و مراقبت‌های عمومی از نوزاد و کودک و آشنائی با اهمیت اسباب‌بازی و تأثیر در رشد روحی و شخصیتی کودک و نقش واکسیناسیون در زندگی کودک آشنا خواهید شد. جهت بررسی بیشتر بخش بچه‌داری همین مجموعه مطالعه شود.
واکسن‌های موردنیاز برای نوزادان و کودکان:
▪ بدر تولد ، ب.ث.ژ فلج‌اطفال – در زایشگاه تجویز می‌شود
▪ ۱/۵ ماهگی، دیفتری-کزاز- سیاه‌سرفه – فلج‌اطفال
▪ ۳ ماهگی، دیفتری – کزاز – سیاه‌سرفه – فلج‌اطفال
▪ ۴/۵ ماهگی، دیفتری – کزاز – سیاه‌سرفه – فلج‌اطفال
▪ ۹ ماهگی، سرخک
▪ ۱۵ ماهگی یادآوری اول، دیفتری – کزاز – سیاه‌سرفه – فلج‌اطفال
▪ ۶ سالگی یادآوری دوم ب. ث. ژ، دیفتری – کزاز – سیاه‌سرفه – فلج‌اطفال
▪ ۱۴-۱۶ سالگی، کزاز – دیفتری – هر ۱۰ سال یکبار تکرار شود