قد نوزاد به‌طور طبیعی ۵۰ سانتی‌متر و در سال دوم ۱۰ سانتی‌متر بر قد کودک افزوده می‌گردد. این مقدار از دو سالگی تا پنج‌سالگی هر ساله به ۷ سانتی‌متر کاهش می‌یابد. قد کودک را می‌توان به‌وسیله قامت‌سنج ویژه کودک اندازه گرفت. و یا شیوه‌های زیر را اعمال نمود: برای نوزاد در حال که او را به پشت بر میزی خوابانده‌اید، در جسم بی‌خطر ”مثل کتاب“ را مماس با سر و پای او قرار دهید و مراقب باشید که پاها از زانو خم نشده باشند. آنگاه فاصله دو کتاب را به‌طور عمودی قرار داده‌اید، اندازه‌گیری کنید.
برای کودکی که قادر به ایستادن است، او را کنار دیوار قرار دهید در حالی‌که پشت‌اش را کاملاً به دیوار چسبانده‌اید، نشانه‌ای مماس با سر او بر روی دیوار بگذارید و سپس اندازه‌گیری کنید.
منحنی افزایش طبیعی قد کودک بدین قرار است: هنگام تولد ۵۰ سانتی‌متر، شش ماهگی ۶۰ سانتی‌متر، یک سالگی ۷۰ سانتی‌متر، دو سالگی ۸۰ سانتی‌متر، پنج‌سالگی ۱۰۰ سانتی‌متر، ده سالگی ۱۲۵ سانتی‌متر و در پانزده‌سالگی، ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.
افزایش قامت پسرها پس از ۱۶ سالگی و دختران پس از ۱۳ سالگی دوباره سریع می‌شود. از آنجا که دختران زودتر از پسران پا به مرحله بلوغ می‌گذارند، از پسران همسال خود قامت بلندتری خواهند داشت.