این مطالعه تجربی خوشه‌ای و به صورت تصادفی روی ‪۱۵۰‬نوزاد مراجعه‌كننده به پنج درمانگاه و مركز بهداشتی و درمانی شهر اراك درمدت چهار هفته انجام شده است.
اندازه‌های توپومتریك و الگوی خواب نوزادان مورد مطالعه این پژوهش علمی در سه گروه ‪۵۰‬تایی بدون ماساژ، ماساژ تنها و ماساژ با روغن كنجد ارزیابی شده است.
نتایج حاصله‌نشان دادكه میانگین وزن در نوزادان گروه ماساژ با روغن كنجد نسبت به قبل از مطالعه از دو گروه مورد مطالعه ‪۵۳/۵‬گرم بیشتر بود.
این درحالی است كه‌نوزادانی كه تنها ماساژ تنها را دراندامهایشان دریافت كرده بودند نسبت به قبل از دوران مطالعه ‪۴۹/۶۱‬گرم و نوزدان بدون ماساژ ‪۲۵/۱‬گرم افزایش وزن داشتند.
بر اساس یافته‌های این تحقیق نوزادانی كه با روغن كنجد ماساژ داده شده بودند میانگین طول مدت خواب شبانه آنان ‪۱/۴‬ساعت ، نوزادانی كه‌ماساژ تنها داشتند ‪۱/۲‬ساعت نسبت به گروه مورد مطالعه بدون ماساژ افزایش داشته است.
میانگین خواب نوزدان مورد مطالعه قبل از تحقیق در سه گروه بدون ماساژ، ماساژ تنها و ماساژ با روغن كنجد به ترتیب ‪۷/۱۹ ،۷/۶۳‬و ‪۶/۹۴‬ساعت بود كه این شاخص پس از مطالعه به ‪۸/۷۷، ۸/۰۷‬و ‪۸/۸۵‬ساعت افزایش یافت.
همچنین میانگین دور ران نوزادان گروه بدون ماساژ، ماساژ تنها و ماساژ با روغن كنجد قبل از مطالعه به ترتیب ‪۱۷/۷۳، ۱۹/۲۶‬و ‪۱۸/۹۸‬سانتیمتر بود كه‌این شاخص بعداز مطالعه به ترتیب به ‪۱۹/۹۰ ،۲۱/۱۷‬و‪ ۲۱/۷۵‬سانتیمتر رسید.
میانگین دور بازوی قبل از مطالعه نوزادان در گروه‌های بدون ماساژ، ماساژ تنهاو ماساژ با روغن كنجد نیز به ترتیب ‪۱۲/۴۸ ،۱۲/۸۲‬و ‪۱۲/۶۴‬سانتیمتربود كه این شاخص‌ها پس از تحقیق به ‪۱۴/۰۵ ،۱۴/۰۸‬و ‪۱۴/۵۶‬رسیده بود.
همچنین میانگین دورسینه نوزادان گروهای بدون ماساژ، ماساژ تنها و ماساژ باروغن كنجد پیش از پژوهش ‪۳۷/۵۸ ،۳۸/۷۲‬و ‪۳۸/۵۸‬سانتیمتر بود كه در نتایج حاصله پس از چهار هفته به ترتیب به ‪۳۹/۶۱ ،۴۰/۴۷‬و‪ ۴۱/۳۲‬سانتیمتر رسید.
ماساژ درمانی و استعمال موضعی روغن‌های گیاهی به عنوان یكی از راههای تایید شده كاهش اضطراب، رشد ونمو، كاهش درد، افزایش هوشیاری، بهبود سیستم ایمنی بدن و افزایش رابطه عمیق عاطفی والدین و شیرخوار شناخته شده‌است.
در این تحقیق كه توسط “نسرین روزبهانی”و”فرشته نارنجی” مربی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی اراك انجام شده، ماساژ به عنوان ابزاركم هزینه و عامل بهبود سلامت و رشد كودك معرفی شده و قرار گرفتن آن در سیستم مراقبت دوران بارداری و پس از زایمان توصیه شده‌است.