با انجام هر یک از این کارها می توان ۳۰۰ کالری سوزاند
▪ ۵۲ دقیقه راه رفتن تند.
▪ تغییر دکوراسیون و حمل وسایل به مدت ۳۵ دقیقه.
▪ انجام حرکات سبک ایروبیک به مدت ۴۰ دقیقه.
▪ تمیز کردن دوچرخه و دوچرخه سواری به مدت ۲۶ دقیقه.
▪ انجام بازی بدمینتون به مدت ۴۵ دقیقه.
▪ ورزش با حلقه به مدت ۲۶ دقیقه.
▪ یک ساعت گردگیری خانه.
▪ دویدن آهسته به مدت نیم ساعت.
▪ ۲۰ دقیقه مشت زدن به کیسه بوکس.
▪ رنگ کردن دیوار به مدت ۴۵ دقیقه.
▪ انجام حرکات ایروبیک در آب به مدت ۵۵ دقیقه.
▪ انجام حرکات ورزشی با دستگاه دوچرخه سواری به مدت ۲۰ دقیقه.
▪ انجام بازی اسکواش به صورت تند به مدت ۱۷ دقیقه.
▪ تمیز کردن زمین به مدت ۴۰ دقیقه.
▪ ۲۱ دقیقه شنا.
انجام این حرکات برای زنان در وزن ۷۰ کیلوگرم باعث سوختن ۳۰۰ کالری می شود ولی در زنانی با وزن بیشتر این میزان بیشتر خواهد بود.