● اگر مادر در زمان تغذیه کودک هدفهای زیر را دنبال کند
▪ نیازهای تغذیه ای کودک را تامین کند
▪ احساس استقلال کودک را در خوردن غذا برآورده سازد
▪ عکس العمل مناسب و یکنواختی در مقابل رفتارهای کودک ابراز کند
▪ ذائقه او را به انواع مواد غذایی عادت دهد
▪ محیط سرشار از محبت و صمیمت و بدور از جنجال در زمان غذا خوردن فراهم کند
▪ سفره غذا را در شرایط مناسب که خاطره دلپذیری ایجاد کند فراهم کند
می تواند در تغذیه کودک خود موفق باشد .