▪ به فرزندتان بیاموزید بدون اینکه گفتار دیگران را قطع کند، سخنان خود را اظهار کند.
▪ اگر فرزندتان به درخواست شما توجه نمی‌کند، برای او مجازات تعیین کنید.
▪ به این ترتیب که اگر سن او بالای ۳ سال است، ابتدا به او تذکر دهید و سپس او را از برخی فعالیت‌های مورد علاقه‌اش محروم کنید.
▪ مقررات صریح و روشن برای آنان وضع کنید.
▪ چنانچه کودکان با هم کتک‌کاری می‌کنند، محروم‌کردن کودک مهاجم از فعالیت مورد علاقه می‌تواند یک تنبیه موثر باشد و در زمان تنبیه هم علت آن را برایش توضیح دهید.
▪ به کودک بیاموزید عذرخواهی باید همراه با تغییر رفتار باشد.
▪ سعی کنید برای هر انتظاری که از کودک دارید، به او توضیح دهید و با دلیل او را قانع کنید. به این ترتیب اثر بهتری روی او خواهد داشت و احتمال تغییر رفتار بیشتر است.