ناخن های نوزاد ممکن است نرم به نظر برسد, اما هنوز ممکن است پوست یا چشم را بخراشد.
● این نکات را در کوتاه کردن ناخن نوزاد در نظر داشته باشید:
▪ از دوران نوزادی کوتاه‌کردن ناخن را شروع کنید.
▪ همیشه از ناخن‌گیرهای مخصوص نوزادان استفاده کنید- هرگز از ناخن‌گیرهای بزرگسالان استفاده نکنید.
▪ ناخن‌ها را دست کم هفته‌ای یک بار کوتاه کنید.
▪ لبه‌های کنگره‌دار ناخن نوزاد را با سوهان صاف کنید.