موارد تربیتی در صورتی بر كودكان تاثیر می گذارد كه توام با رابطه احساسی صمیمانه میان والدین و فرزندان باشد.
چنانچه مایل هستید فرزندتان رفتاری معقول داشته باشد باید همواره رابطه احساسی صمیمانه ای با او برقرار كنید. فرزندتان باید بداند كه حتی اگر رفتاری می كند كه مورد پسند شما نیست، باز هم به او علاقه دارید.
كودكان همواره تصویر ذهنی خود را در آیینه والدین می بینند و آنچه در مورد خود فكر می كنند به واسطه واكنش ها و عكس العمل های والدین ایجاد می شود.
آنان به واسطه برداشتی كه از تفكر شما نسبت به خود دارند، تصمیم می گیرند كه آیا رفتارشان خوب بوده یا بد. بدین ترتیب عزت نفس كودك نیز تقویت یا تضعیف می شود.
مطالعات نشان داده كه چنانچه والدین با كودك خود با مهربانی رفتار كنند، به طوری كه انگار او بسیار دوست داشتنی و باهوش است، او در آینده تمایل خواهد داشت كه همان گونه زندگی كند و در واقع نشان دهد كه واقعا دوست داشتنی و باهوش است.
در مقابل اگر رفتار والدین توام با پرخاشگری باشد و فرزندشان را كودكی بی توجه و بی ملاحظه بدانند، رفتار آینده كودك نیز واقعا در جهت بی توجهی و بی ملاحظگی خواهد بود. هرچه الگوی رفتاری كودك بدتر باشد رفتار او نیز بدتر خواهد شد.