تکان دادن ، پرت کردن یا وارد کردن ضربه سنگین به کودک که تحت عنوان سندرم کودک تکان داده شده SBS نامیده می شود ، منجر به وارد آمدن صدمات جدی به او می شود. این در واقع به نوعی کودک آزاری محسوب می شود. بدلیل آنکه کودک عضله حفاظت کننده برای بالا نگه داشتن سر را ندارد ، صدمه می بیند. سر و گرودن کودک نسبت به ضربه بسیار حساس است.
معمولا این سندرم زمانی روی می دهد که برای ساکت کردن کودکی که گریه می کند او را بشدت تکان می دهند.
بسیاری از متخصصان نام این سندرم را” صدمه عمدی به سر” یا IHI می نامند.
در این حالت به دلیل تکان وارد شده به کودک سر او جلو و عقب می رود و این ضربه می تواند باعث خونریزی داخلی در ناحیه سر و افزایش فشار وارده بر مغز شود.
حرکات عادی مثل بالا بردن کودک روی زانو یا آرام بالا انداختن او باعث این سندرم نمی شود.
سندرم کودک تکان داده شده معمولا در بچه های کمتر از یکسال رخ می دهد. اما کودکان تا پنج سالگی ممکن است دچار چنین صدماتی شوند. این سندرم شایعترین علت مرگ حادثه ای در کودکان است.