نوزادان و کودکان کم سن و سال بازتاب عصبی طبیعی مکیدن را با مکیدن پستانک یا انگشتان دست ارضا می‌کند.
با این حال مکیدن شست ممکن است ردیف‌شدن درست دندان‌های دائمی را هنگامی در حال رشد هستند، به هم بزند.
با اینکه اغلب کودکان این عادت را به طور خود به خودی در بین دو تا چهار سالگی کنار می‌گذارند، دیگران ممکن است به کمک نیاز داشته باشند.
▪ رعایت این توصیه‌ها ممکن است کمک کند تا کودک مکیدن شست را کنار بگذارد:
ـ هنگامی که کودک شستش را می‌مکد، او را سرزنش نکنید، اما هنگامی که این کار را نمی‌کند او را تحسین کنید.
ـ اگر کودکتان هنگامی که مضطرب، آشفته یا ترسیده است، شستش را می‌مکد، سعی کنید ریشه اضطراب او را رفع کنید.
ـ اگر کودک آنقدر بزرگ هست که حرف‌های شما را بفهمد، بگذارید خودش تصمیم بگیرد که چگونه این عادت را کنار بگذارد.
ـ کودکتان را وادارید تا با پزشک یا دندانپزشک درباره آسیبی که ادامه‌دادن این عادت ممکن است به او وارد کند حرف بزند.
ـ اتگشت شست را باندپیچی کنید یا آن را با یک محلول تلخ‌مزه آغشته کنید.