روزهای بارانی با محدودیت هایی برای کودک همراه است زیرا کودک دیگر قادر نیست بیرون از منزل و در فضای باز بازی کند. از جمله فعالیت هایی که انجام آنها در یک روز بارانی برای کودک خالی از لطف نیست، عبارتند از:
بازی هایی که امکان انجام آنها در فضای بسته نیز ممکن است.
▪ ساخت وسایل موسیقی و نواختن آنها. برای مثال کودک می تواند با استفاده از قوطی های خالی طبل درست کرده و رژه برود.
▪ فراهم کردن امکان رنگ آمیزی با انگشت و یا رنگ آمیزی روی تابلو برای کودک. از این طریق نه تنها انرژی کودک تخلیه می شود، بلکه خلاقیت او نیز شکوفا خواهد شد.
▪ شرکت دادن کودک در آشپزی و پخت شیرینی های کوچک
▪ انجام آزمایش های ساده عملی
▪ تهیه کارتن و جعبه های بزرگ و استفاده از آنها به عنوان حائل و سرگرم ساختن کودک. با این روش می توان کودک را برای ساعت ها سرگرم نگه داشت.
▪ به نمایش درآوردن کتاب های داستان با استفاده از عروسک ها
▪ تماشای فیلم، کارتون و یا انجام بازی های کامپیوتری.