پدران می توانند در تأمین بهداشت باروری، مسئولیت ها و تعهداتی را بپذیرند؛ از جمله:
▪ مشارکت در مراحل زندگی و تعهد آنها نسبت به امور کودکان
▪ حمایت از زنان هنگام بارداری و شیردهی و سایر مراحل باروری
▪ احساس تعهد نسبت به سوادآموزی و اطلاع رسانی به دختران خود
▪ احساس تعهد نسبت به آموزش پسران درباره مسئولیت آینده آنها در زندگی خانوادگی و اجتماعی
▪ بهداشت مادر و کودک به مراقبت های بهداشتی ارتقایی، پیشگیری، درمانی و بازتوانی برای مادران و کودکان اطلاق می شود.
این مراقبت ها شامل موارد زیر است:
▪ بهداشت ازدواج پیش از تشکیل نطفه
▪ بهداشت دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان
▪ بهداشت کودکان، نوزادان و شیرخوارگی شامل کنترل رشد و نمو (بهداشت دوران قبل از مدرسه)
▪ بهداشت مدارس
▪ بهداشت نوجوانی و بلوغ
▪ بهداشت کودکان معلول و عقب افتاده
▪ بهداشت جامعه در مورد جوانان، اعتیاد
▪ بهداشت سالمندان
هدف های ویژه بهداشت مادر و کودک عبارتند از:
▪ کاهش ابتلا به بیماری ها و نیز کاهش مرگ و میر در دوران بارداری، زایمان، شیرخوارگی و کودکی
▪ ارتقای بارداری سالم
▪ ارتقای تکاملی جسمی و روان شناختی کودکان و نوجوانان در خانواده
▪ هدف نهایی خدمات بهداشتی مادر و کودک، سلامتی در همه زندگی است.