هنوز هم تو بعضی از خانواده‌ها این طرز تفکر جاهلی حاکم است که پسر باید همه‌کاره باشد. مخصوصاً اگر تک پسر باشد. هرچه تو سر خواهرش زد صداشون درنیاد. هر چی خواست باید آماده کنیم. هرچه گفت درسته، و هر تصمیمی که گرفت باید همه گوش بدهند. تو خونه بهترین چیز برای اون باشه و …
پدر و مادری که خیال می‌کنند با این کارشون دارند به پسرشون احترام می‌گذارند و خدمتی به او می‌کنند خیلی خام‌اندیش هستند. چون این پسر با این تربیتی که پیدا می‌کند، پس‌فردا تو زندگی مشترکش هم مشکل دارد چون خیال می‌کند از دماغ فیل افتاده و باید همه‌جا حرفش را قبول کنند. خواهر این پسر هم تو خونه‌ی شوهرش می‌خواهد عقده‌های دوران گذشته را سر شوهرش خالی کند، طبیعی است که با شوهرش مشکل پیدا می‌کند.
تبعیض و بی‌عدالتی همه‌جا زشت و ناپسند است فرق نمی‌کند که تو یک کشور باشه یا تو یک شهر یا تو یک اداره یا تو خونه. اگر هم قراره به فرهنگ دینمان پای‌بند باشیم حتی تو تقسیم چیزهایی که پدر از بیرون تو منزل می‌آره حق تقدم با دخترهاست. پسرها باید تو خونه از پدر و مادرشون احترام به خواهرانشان را یاد بگیرند تا در آینده تو زندگی مشترک درسی را که فرا گرفته‌اند درست عمل کنند.