آموزش کودک برای مستقل بودن و مراقبت از خودش بسیار مهم است.
اما چگونه بفهمید که کودک به اندازه کافی بزرگ و بالغ شده است، که بتوان او را در خانه تنها گذاشت؟
به طور کلی کودکی کمتر از ۱۰ سال دارد، احتمالا هنوز آماده تنها ماندن در خانه نیست.
اما پس از ۱۰ سال در صورتی که کودکتان این شرایط را داشته باشد، می‌توان او را در خانه تنها گذاشت:
▪ کودک با چشم‌انداز تنها ماندن در خانه احساس راحتی کند.
▪ در کار گروهی، انجام کار خانه و پیروی از قواعد و دستورات از خود حس مسئولیت نشان دهد.
▪ در موقعیت‌های مشکل یا غیرمنتظره آرامش خود را حفظ کند، و بداند چگونه از عهده آنها برآید.
▪ قواعد را به روشنی درک کند و به طور منظم از آنها پیروی کند.
▪ کمک‌‌های اولیه اصلی را بداند.
▪ قواعد پرهیز کردن از غریبه‌ها را بداند و از این قواعد پیروی کند.