گاهی اوقات که بیماری به سراغ کودکان می آید، سرگرم کردن آن ها در منزل برای مادر کار بسیار دشواری می شود، چرا که بازی های کودکان معمولاً با جنبش و حرکت همراه است. ایده های زیر می تواند در این زمینه مشکل گشا باشد.
با قرار دادن تعداد زیادی پازل، جدول کلمات متقاطع، جدول اعداد، فیلم کارتون، کارت بازی و.‎.‎. در اختیار کودک می توان او را سرگرم کرد.
شهر پارچه ای
والدین می توانند با ماژیک، تصویر یک شهر بدون ساختمان (خیابان، بزرگراه، مغازه، پارک و.‎.‎.) را به اضافه جنگل، دریاچه و ‎.‎.‎. روی یک تکه پارچه بزرگ کشیده و از کودک بخواهند با اسباب بازی های خود ( و یا جعبه های اضافه) ساختمان های آن را بسازد و یا با قرار دادن حیوانات در جنگل و ماشین و ‎.‎.‎. در شهر به بازی بپردازد.
بی سیم
کودک می تواند در حالی که در اتاق خود در حال استراحت است با استفاده از بی سیم های اسباب بازی که با باتری کار می کنند با مادر و سایر اعضای خانواده صحبت کند.
این بازی بیشتر مناسب هنگامی است که خدای ناکرده، پای کودک شکسته یا دوران نقاهت بیماری سختی را می گذراند.