مادران اکثراً از تأثیر زمزمه و لالایی در پرورش مغز کودک خود بی اطلاع هستند. در حالی که تحقیقات نشان می دهد کودکانی که در سنین نوزادی مادرشان برای آنها لالایی خوانده یا زمزمه کرده است، نسبت به همسن و سال های خود سریع تر و دقیق تر در دروس مدرسه عمل کرده اند.
پژوهشگران می گویند، سرودهای موزون و موسیقی نقش بسیار مؤثری در پرورش ذهن کودک دارد.