نگاه کردن به چشمان کودک حتی زمانی که تنها چند هفته دارد، باعث می شود تا پیوندهای مغزی او استحکام یابد زیرا کودک آنچه را که می بیند، شروع به دسته بندی کردن در مغزش می کند و این گونه است که ذهن او پس از فراگیری با آنچه که آشنا بوده است، پیوند برقرار می کند و آنچه که آشنا نیست، تفاوت قائل می شود.این مهارت یکی از مهم ترین مهارت ها برای یادگیری به حساب می آید.