همچنانکه نوزاد رشد می‌کند و می‌آموزد که راه برود، مهم است خانه‌تان را برای کودک نوپا ایمن و عاری از عوامل آسیب‌زا نگهدارید.
برای این حفظ ایمنی کودک نوپا در خانه این نکات را رعایت کنید:
▪ از وسائل ایمنی مانند پوشش پریزها، محافظ پنجره، قفل قفسه و مانند آنها استفاده کنید.
▪ با بسته نگهداشتن درها، گذاشتن دروازه جلوی پلکان و نگهداشتن صندلی و نردبان دور از دست کودک نوپا از افتادن او جلوگیری کنید.
▪ همه داروها و فراورده‌های پاک‌کننده خانگی را در کمدهای قفل‌شده و دور از دسترس کودک نگهدارید.
▪ کودکتان را از آشپزخانه دور نگهدارید تا از سوختگی وسایر جراحات جلوگیری شود.