فلس های ماهی را می گیریم . سر و دم آن را به دلخواه به سه یا چهار قسمت تقسیم می کنیم .

قطعات ماهی را از قسمت ستون فقرات دو نیمه و استخوان ستون فقراط را می گیریم.

می شود ماهی را یک شب در آب سر بخیسانیم و دو تا سه بار آب آن را عوض کنیم.

در صورت نبودن فرصت ماهی را دور بار در آب ساده می جوشانیم و آب آن را عوض می کنیم بعد قطعات ماهی را با دستمال خشک می نمائیم و دو طرف هر قطعه ماهی را به کمی آرد آغشته می سازیم و در روغن سرخ می کنیم . باید دقت کرد ماهی هنگام سرخ کردن زیاد خشک نشود.

گرفتن شوری از ماهی دودی
عکس از منبع دیگر