پدر و مادرها باید آرامش خود را حفظ کرده و با کنترل رفتار و تمرکز بر اجرای برنامه خود شرایط را تحت کنترل درآورند.
علاوه بر رعایت موارد فوق، والدین باید قوانین خانوادگی خاصی را نیز وضع کنند. کودکان تقریباً از حدود دو سالگی قادر به درک و اجرای این قوانین خواهند بود.
برای یک کودک دو ساله باید از چند قانون ساده شروع کرده و به مرور بر تعداد آنها افزود. بهتر است لیستی از قوانین روی یک تکه کاغذ نوشته شده و در محل پر رفت و آمد خانه نصب شوند. اگر کودک در سنی است که قادر به خواندن نیست، می توان این قوانین را به تصویر کشیده یا از بریده عکس های مجلات کمک گرفت.
افراد خانواده باید راجع به قوانین وضع شده با هم به گفت وگو نشسته و عواقب و جرایمی را برای شکستن هر قانون در نظر بگیرند و با این کار اجرای آنها را تضمین کنند.