سبزیهاى معطر مثل خنش(خلواش) و شوشاق و همچنین ترش واش و ترشک از سبزیهاى ویژه شمال ایران مىباشند و ممکن است تهیه آنها در همه جاى ایران ممکن نباشد. در غذاهایى که از این سبزیها استفاده مىشود, مىتوان از سبزیهاى دیگر مثل نعناع و گشنیز استفاده کرد
در شمال ایران رب انار بسیار ترش مىباشد, زیرا این رب از انارهاى وحشى جنگلهاى ساحلى که ترش هستند تهیه مىشود. در صورتیکه رب انار ترش در دسترس نباشد, در غذاهایى که از آن باید استفاده شود مىتوان از آب نارنج استفاده کرد
براى تهیه ¨غذاهاى گیلانى¨ ازکتاب ¨هنر آشپزى در گیلان¨ نوشته زرى خاورى استفاده شده است

سبزی های شمالی
عکس از منبع دیگر