سبزيهاى معطر مثل خنش(خلواش) و شوشاق و همچنين ترش واش و ترشك از سبزيهاى ويژه شمال ايران مىباشند و ممكن است تهيه آنها در همه جاى ايران ممكن نباشد. در غذاهايى كه از اين سبزيها استفاده مىشود, مىتوان از سبزيهاى ديگر مثل نعناع و گشنيز استفاده كرد
در شمال ايران رب انار بسيار ترش مىباشد, زيرا اين رب از انارهاى وحشى جنگلهاى ساحلى كه ترش هستند تهيه مىشود. در صورتيكه رب انار ترش در دسترس نباشد, در غذاهايى كه از آن بايد استفاده شود مىتوان از آب نارنج استفاده كرد
براى تهيه ¨غذاهاى گيلانى¨ ازكتاب ¨هنر آشپزى در گيلان¨ نوشته زرى خاورى استفاده شده است

سبزی های شمالی
عکس از منبع دیگر