مواد لازم

۱_ سیر درشت _ ۵۰ بته

۲_ سرکه _  تقریبا ۱.۵ کیلو(به اندازه اى که روى سیرها را بپوشاند)

طرز تهیه

براى سیرترشى, سیرهاى تازه و درشت و خشک انتخاب مىکنیم, دم بالاى بته سیر را مىگیریم و ریشه هاى زیادى ته آنرا هم آهسته جدا مىکنیم, باید دقت کرد بته سیر پرپر نشود. سیرها را در یک شیشه دهن گشاد مناسب روى هم بترتیب مىچینیم تا شیشه پر شود. بعد سرکه خوب و خیلى ترش را روى سیرها مىریزیم تا بحدى که روى سیرها را بگیرد. آنگاه در شیشه را محکم مىبندیم و در جاى خنک نگهدارى مىکنیم. سیرترشى از ترشى هاى دیگر خیلى دیرتر براى مصرف حاضر مىشود. آن را معمولا یکسال بعد مصرف مىکنند. هرچه سیرترشى کهنه تر باشد خوشمزه تر وازلحاى درمانى هم که اغلب به مصرف میرسد مفیدتر است

سیر ترشى
عکس از منبع دیگر