استفاده از پیمانه ها و قاشق های اندازه گیری دقیق یکی از اصولی ترین و اساسی ترین شروط موفقیت در هنر شیرینی پزی است.
همه اندازه های داده شده در دستور های آشپزی اگر با وسایل استاندارد سنجیده شوند نتیجه کار بسیار رضایت بخش خواهد بود.این وسایل عبارت است از:
▪ پیمانه های اندازه گیری از بزرگ به کوچک عبارتند از: ۱ پیمانه، ۱‎/۲ پیمانه، ۱‎/۳ و ۱‎/۴ پیمانه
▪ قاشق های اندازه گیری عبارتند از: ۱ قاشق سوپخوری، ۱ قاشق چایخوری، ۱‎/۲ قاشق چایخوری،
۱‎/۴ قاشق چایخوری.
هنگام اندازه گیری باید سطح پیمانه یا قاشق صاف باشد و از اعمال هرگونه فشار بر روی مواد داخل پیمانه جلوگیری شود.
البته شکر قهوه ای و کره را باید کمی فشار داد تا جای خالی در پیمانه نباشد.
قبل از اندازه گیری کره و روغن جامد باید آن را در هوای آزاد قرار داد تا نرم و راحت اندازه گیری شود.
توجه داشته باشید که پس از اندازه گیری هر ماده باید کاملا سطح پیمانه ها تمیز شوند.

نکته های آشپزی

پیمانه و قاشق های اندازه گیری
عکس از منبع دیگر