خمیرها

ـــــــــــــ

شوبا پنیر

خمیر اکلر یاشو

خمیر تارت

خمیر مارسیپان

خمیر فیلو

خمیر پای

خمیر رشته لازانیا

نوع ساده خمیر ورقه شده

خمیر ورقه شده (میل فوی)

خمیر نیمه ورقه شده

خمیر فونسه یا خمیر بریزه

خمیر پنکیک یا کرپ لطیف

خمیر بیسکویت

خمیر بودوار

خمیر بریوش

ور آمدن خمیر

 خمیر بابا

دستور اصلی خمیر کیک

خمیر مورد استفاده در کیک ها

خمیر دانمارکی

خمیر ورقه ای

خمیر پیتزا شماره 1

خمیر پیتزا شماره 2

خمیر پیتزا شماره 3

خمیر پیتزا شماره 4

خمیر پیتزا شماره 5

خمیر پیتزا شماره 6

خمیر پیتزا شماره 7

خمیر پیتزا شماره 8

خمیر پیتزا شماره 9

خمیر پیتزا شماره10

خمیر پیتزا شماره 11

خمیر بنیه

خمير پاته

خمير سمبوسه

خمير تابه اي

خمیر کلمی