درجه حرارت لازم برای پختن غذاها در دستورهای این وبگاه به طور کلی بر حسب درجه فارنهایت ذکر شده است و در صورتی که خواسته باشیم درجه حرارت لازم را بر حسب سانتیگراد داشته باشیم از فرمول تبدیل این دو درجه حرارت به هم که به شرح ذیل است و با ذکر یک مثال نسبت به هر کدام طریقه عمل مشخص می شود استفاده می کنیم:
F = C x 9/5 + 32
حرف اف F علامت فارنهایت و حرف سی C علامت سانتیگراد است و اگر بخواهیم بدانیم 250 درجه سانتیگراد چند درجه فارنهایت می شود مقدار آن را در فرمول فوق به شرح ذیل می گذاریم و عمل می کنیم :
F = 250 x 5/9 = 450 + 32 = 482
بنابراین همیشه 250 درجه سانتیگراد 482 درجه فارنهایت می شود و بالعکس اگر بخواهیم بدانیم 350 درجه فارنهایت چند درجه سانتیگراد می شود مقدار آنرا در فرمول :
C = (F- 32) 5/9
می گذاریم و نتیجه را به دست می آوریم
C=(350-32) =318×5/9 =176
بنابراین درجه حرارت مورد دستور را که به فارنهایت گفته شده است ابتدا منهای 32 می کنیم و باقیمانده را بر 5 ضرب و حاصل را بر 9 تقسیم می نماییم نتیجه اینکه درجه حرارت لازم به سانتیگراد از فارنهایت به دست می آید.
چنانچه که در مثال فوق 350 درجه فارنهایت را که منهای 32 می کنیم حاصل 318 می شود و این عدد را در 5 ضرب و حاصل را که 1590 است به 9 تقسیم میکنیم نتیجه آن 176 درجه سانتیگراد می شود.
فرمول تبدیل واحد ها به یکدیگر
c

سیلیسیوس(سانتیگراد) به فارنهایت = ( – 32) × 5⁄9
فارنهایت به سیلیسیوس
= ( × 9⁄5)+32
کلوین به فارنهایت
K = ( + 459.67) × 5⁄9
فارنهایت به کلوین
= K × 9⁄5 − 459.67
 
 نکته های آشپزی