پختن گل کلم

گل کلم را میتوان درسته و یا خرد کرده طبخ نمود و در هر حال پختن آن نیز مثل سایر سبزیها است و برای آنکه رنگ آن سفید بماند در موقع طبخ در دیگ را باز میگذاریم . در صورتیکه گل کلم را درسته پختیم کره را آب کرده و روی گل کلم میدهیم .

غذاهای گیاهخواران