انواع پوره

  • پوره سلوری
  • پوره لوبیا سفید
  • پوره عدس
  • پوره سیب زمینی
  • پوره سیب زمینی خامه
  • پوره کام چوری
  • پوره عدس قرمز با تخم مرغ
  • پوره سالاد میوه ای
  • پوره میوه ها
  • پوره عدس قرمز،هویج و گشنیز